Arbeten Utförda åt Hexatronic Cable & Inteconnect, Hudiksvall 2019


Trådstyrning till extruderingslinje. 

Arbetet bestod i att konstruera en styrning till en av Hexatronics maskinlinjer samt ta fram kompletta tillverkningsunderlag för denna.Tillverkningsunderlagen bestod av tillverkningsritningar på samtliga delar och sammanställningar samt STEP-filer på de delar som laserskärs.

De skurna detaljerna skars med fiberlaser av PEPAB  Produktonspartner i Söderhamn.

Arbeten Utförda åt Hexatronic Cable & Inteconnect, Hudiksvall 2018


Hexatronic Cable and Inteconnect Systems har under 2018 genomfört projekt med syfte att effektivisera tillverkningen och öka kapaciteten i sin produktion av multidukt.


I två produktionslinjer har hanteringen av ingående produkter förändrats och för det ändamålet har linjerna försetts med stålkonstruktioner för att bära delar av den nyutvecklade produktionsutrustningen.Det inledande arbetet bestod i att tillsammans med projektledare och produktionspersonal från Hexatronic kartlägga vilka behov som fanns , hur det framtida arbetssättet var tänkt att se ut och utifrån detta hitta tekniska lösningar för att möta behoven.


Då produktionen i dessa maskiner i princip kan pågå dygnet runt så har mycket av förberedelsearbetet gått ut på att mäta in befintlig produktionsutrustning för att kunna anpassa konstruktionen till att i minsta möjlig mån påverka driften under utbyggnaden.


Utöver själva konstruktionsarbetet har prototypmodeller, underlag för tillverkning i form av materialspecifikationer, tillverkningsritningar och skärfiler tagits fram.

Tillverkningen har utförts i nära samarbetesamarbete med Sjölins Smide i Hudiksvall och PEPAB Produktionspartner i Söderhamn medan montaget har utförts av personal från Hexatronic.


Montaget kunde efter noggrann planering göras med endast kortare avbrott i produktionen.


Även utveckling och konstruktionsarbete av produktionsutrustning har ingått i detta projekt, dock behöver dessa delar av sekretesskäl utelämnas i bilderna.


Tack till Hexatronic Cable & Interconnect med personal för förtroendet i ett mycket intressant och spännande projekt!

Urval av arbeten utförda år Sjölins Smide 2017


Samtliga modeller baseras på skisser, bygghandlingar eller muntliga önskemål från beställare där underlagen ofta varit för bristfälliga för att direkt kunna nyttjas i Sjölins Smides produktion.


Utifrån modellen skapas produktionsritningar på detaljer och sammansatta delar, skärfiler till skärmaskiner men även specifikationer som ger underlag för ytbehandling, transport och fakturering.I samarbete med: